Avatar

Edyta Żygas

Kancelaria Adwokacka w Krakowie

Edyta Żygas, Kancelaria Adwokacka
Rynek Dębnicki 6/1, 30-319 Kraków

KONTAKT:
Telefon: 508 174 446
E-mail: edyta.zygas@adwokatura.krakow.pl

O MNIE | OFERTA | CENNIK | KONTAKT

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych obejmującą między innymi:
- udzielanie porad prawnych,
- przygotowywanie pism i opinii prawnych,
- udział w negocjacjach,
- reprezentacja przed sądami, organami ścigania i organami administracji publicznej i innymi instytucjami

Prawo Rodzinne
Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w prowadzeniu spraw:
- o rozwód (bez orzekania o winie, z orzekaniem o winie),
- o podział majątku wspólnego,
- o separację,
- o alimenty (dochodzenie – obniżenie i podwyższenie),
- ustalenie kontaktów z dzieckiem,
- ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej,
- przyczynienie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
- o przysposobienie

Prawo Spadkowe
Kancelaria świadczy pomoc w zakresie spraw dotyczących sprawa spadkowego. Są to między innymi:
- postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku,
- postępowanie o dział spadku,
- postępowanie w zakresie uzyskania prawa do zachowku,
- postępowanie o uznanie za niegodnego

Prawo Cywilne
Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa cywilnego:
- dochodzenie odszkodowań,
- zadośćuczynienie za krzywdę,
- roszczenia z zakresu dóbr osobistych,
- skarga pauliańska,
- zasiedzenie nieruchomości, służebności,
- postępowanie o zniesienie współwłasności,
- eksmisja,
- ustanowienie służebności,
- roszczenia konsumenta,
- sporządzanie i opiniowanie umów (np. umowy najmu, dzierżawy, sprzedaży)

Prawo Karne
Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniu w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia (obrona i reprezentacja pokrzywdzonych) na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego.
Dochodzenie odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.
Przerwa i odroczenie wykonania kary.

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kancelaria reprezentuje pracowników, a także pracodawców w sprawach dotyczących:
- ustalenia istnienia stosunku pracy,
- przywrócenia do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy,
- dochodzenia odszkodowania w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy
- świadectw pracy,
- kar porządkowych,
- przygotowywania umów o pracę i o zakazie konkurencji, regulaminów
Kancelaria świadczy również usługi z zakresu prowadzenia spraw dotyczących odwołań od decyzji organów rentowych w zakresie: - ubezpieczeń społecznych,
- renty,
- emerytury (również sprawy dotyczące uzyskania emerytury za pracę w szczególnych warunkach),
- świadczeń odszkodowawczych przysługujących w w razie wypadku lub choroby

Prawo Gospodarcze
Kancelaria świadczy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, która obejmuje między innymi:
- sporządzanie i opiniowanie umów zawieranych w obrocie gospodarczym,
- przedsądowe dochodzenie należności (wezwania do zapłaty, wezwanie do wykonania zastępczego),
- postępowania o zapłatę,
- pomoc w zakładaniu i rejestracji spółek,
- przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością spółek,
- postępowanie dotyczące uchylania lub stwierdzania nieważności uchwał

Prawo Administracyjne
Kancelaria świadczy również pomoc w sprawach z zakresu prawa administracyjnego obejmujących reprezentację Klientów przed organami administracji samorządowej i rządowej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

Prawo Kościelne
Kancelaria udziela porad prawnych i sporządza pisma w sprawach dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa kanonicznego (tzw. rozwód kościelny).